Hier staan wij voor

 

Ik heb dat nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan

Ons motto is een uitspraak die wordt toegekend aan Pippi Langkous, waarvan wij graag zien dat ieder kind dit bij ons op het kindcentrum durft te zeggen. Vol vertrouwen nieuwe dingen leren en ontdekken - we willen een sfeer creëren waarin dit mogelijk is.

Dit betekent voor ieder in ons kindcentrum het volgende:
Ik weet wat ik kan en ben me bewust van mijn eigen doelen en dromen. Ik durf keuzes te maken, ik accepteer dat fouten maken daarbij hoort en neem mijn verantwoordelijkheid. Ik geloof in mijzelf en vertrouw op de mensen om mij heen. Ik ben trots op mezelf en de ander en vier successen.

Om dit te kunnen realiseren, hebben wij gekozen voor de volgende uitgangspunten:

  1. Kinderen zijn eigenaar van hun leerproces door te werken vanuit doelen.
  2. We hebben vertrouwen in de leer-kracht en nieuwsgierigheid van het kind.
  3. Kinderen ontwikkelen hun vertrouwen in zichzelf en anderen.
  4. We geven betekenisvol onderwijs.
  5. Ons onderwijs is toekomstgericht.

Ad 1: Kinderen zijn eigenaar van hun leerproces door te werken vanuit doelen.
Dit betekent dat kinderen van jongs af aan leren bewust en kritisch naar zichzelf te kijken. Door het zichtbaar maken van leerdoelen, kinderen ook zelf leerdoelen te laten opstellen en samen te evalueren, worden zij kritische denkers met kennis over hun eigen leerproces. Ze kunnen antwoord geven op de volgende vragen:

  • Wat kan ik al?
  • Wat wil en moet ik nog leren?
  • Wat heb ik daarvoor nodig?


Ad 2: We hebben vertrouwen in de leer-kracht en nieuwsgierigheid van het kind.
Kinderen kunnen meer dan wij volwassenen soms denken. Door het geven van vertrouwen, verantwoordelijkheid en het scheppen van (hoge) verwachtingen, zullen kinderen zich competent voelen. Nieuwsgierigheid en motivatie worden hierdoor bevorderd.

Ad 3: Kinderen ontwikkelen vertrouwen in zichzelf en anderen.
Als school hebben wij een pedagogische opdracht, namelijk kinderen optimaal begeleiden bij de ontwikkeling naar sociale, zelfstandige mensen, die vol zelfvertrouwen de wereld tegemoet treden. Door trots te zijn op onze leerlingen en vertrouwen te hebben in de kracht van hun leren, ondersteunen we ze in deze ontwikkeling. Hierbij betrekken we ook de ouders. Als team staan we samen om de leerling heen. Dit schept een veilig klimaat en een gevoel van vertrouwen in elkaar.

Ad 4: We geven betekenisvol onderwijs.
Het werken vanuit doelen krijgt vorm in betekenisvol leren, d.w.z. dat de kinderen weten waarom ze iets leren. Wij streven ernaar zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Om meer betekenis te geven aan de te leren doelen, werken we naast de lesmethodes ook vanuit thema’s en projecten en met verschillende didactische werkvormen (bijv. samenwerkend of ontdekkend).

Ad 5: Ons onderwijs is toekomstgericht.
Kinderen groeien op in een sterk en snel veranderende wereld. Kennis die vandaag belangrijk is, is dat morgen al minder, en vaardigheden die we nu nog nauwelijks kennen, staan in de toekomst misschien wel centraal.

De maatschappij verandert voortdurend en de ontwikkelingen gaan erg snel. Wij zijn ons ervan bewust dat de huidige kinderen een toekomst ingaan waar andere en nieuwe vaardigheden belangrijk zijn. Naast de reguliere kennis, wordt in de toekomst meer gevraagd om vaardigheden als probleemoplossend vermogen, creativiteit en kritisch denken. In ons doelgerichte aanbod werken we bewust aan deze 21e-eeuwse vaardigheden.