Mr en or

Kindcentrum Baggelhuizen zoekt zoveel mogelijk de samenwerking met ouders op bij het onderwijs en bij de activiteiten die we organiseren. Daarnaast kunnen ouders via de medezeggenschapsraad (mr) en de ouderraad (or) meepraten over de ontwikkelingen op ons kindcentrum.

Medezeggenschapsraad (mr)

Elke school heeft verplicht een mr, bestaande uit een vertegenwoordiging van de ouders (oudergeleding) en een vertegenwoordiging van het (onderwijzend) personeel (personeelsgeleding).

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken als:

 • besteding van de financiën;
 • personeelsformatie;
 • de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten;
 • het vierjaarlijkse schoolplan, de jaarlijkse schoolgids en het schooljaarplan.


De mr heeft twee soorten rechten, namelijk instemmingsrecht en adviesrecht. Elke geleding heeft instemmingsrecht over zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Bijv. over het schoolplan en veranderingen daarin, het schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp in en aan school. De ouders in de medezeggenschapsraad hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Vooral de betrokkenheid van de ouders bij het opstellen en vaststellen van het schoolplan is belangrijk. Via de medezeggenschapsraad kunt u uw stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen.

Samenstelling

 • Frank Heusinkveld (oudergeleding)
 • Bodil Mulder (oudergeleding)
 • Henri Boer (teamgeleding)
 • Jacko Oosterhof (teamgeleding)
 • Trientje Buist (teamgeleding)

Het e-mailadres van de MR is mr.baggelhuizen@plateau-assen.nl.

Ouderraad (or)

De or heeft een aantal duidelijk omschreven taken, die vooral betrekking hebben op binnen- en buitenschoolse activiteiten. De ouderraad functioneert op basis van een reglement. Enkele taken van de ouderraad zijn:

 • beheer van de vrijwillige ouderbijdrage;
 • organiseren van een ouderavond;
 • bijzondere activiteiten zoals de avondvierdaagse;
 • medeorganisatie van schoolreizen, feesten, eindshow en sport- en speldagen.

De ouderraad heeft uit (bijna) elke klas een afvaardiging van ouders en is te bereiken via de directie.

Mr-notulen 14-9-2023
Mr-notulen 8-11-2023
Agenda mr 8-2-24