Hoe wij werken aan een positief klimaat

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich veilig voelen op onze school. Het kind moet zich geaccepteerd voelen door medeleerlingen en de leerkracht. In samenwerking met anderen leren kinderen het groepsgebeuren als positief te ervaren. Dat wil zeggen dat bij ons op school pestgedrag niet wordt getolereerd. Directie, leerkrachten, ouders en leerlingen werken er samen aan om pestgedrag op school te voorkomen.

The Leader in Me leert ons sociale vaardigheden die hierbij belangrijk zijn, zoals:

  • gevolgen van keuzes overzien;
  • weloverwogen beslissingen nemen;
  • verschillen respecteren;
  • effectief communiceren;
  • problemen oplossen.

In The Leader in Me staan gewoontes centraal die ongewenst gedrag tegengaan door ander (effectiever) gedrag te stimuleren. Het aanspreken van kinderen op hun sociale verantwoordelijkheid, het coachen van individu en groep (d.m.v. bijv. Yoop van Yorneo), overleg tussen ouders/leerkrachten, en vele andere maatregelen horen bij de zorgtaken van onze school. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling maken wij o.a. gebruik van de methode Kinderen en hun sociale talenten.

Om het hierboven genoemde beleid rond veiligheid en gewenst gedrag verder te versterken, staat het boekje De Gouden Weken centraal tijdens de eerste schoolweken. Hierin staat groepsbinding voorop en het biedt naast talloze tips ook veel praktische oefeningen om in en met de groep te doen.

Daarnaast vullen alle kinderen twee keer per jaar een sociaal-emotionele vragenlijst in van Sometics en vullen de kinderen in de hogere groepen de leerling-SCOL in. Dat is een leerlingvolgsysteem m.b.t. sociaal-emotionele ontwikkeling, waardoor wij als team nog beter zicht krijgen op hoe kinderen zichzelf zien. Ook de leerkrachten vullen dit twee keer per jaar in voor hun groep, zodat een compleet beeld ontstaat. Dit vormt de basis waarmee in de groepen verder gewerkt wordt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Bij het aanleren van regels zullen sommige leerlingen de grenzen gaan verkennen. Dat is op zich helemaal niet zo erg. Als dat gebeurt, reageert de leerkracht daar al dan niet direct op, afhankelijk van welke consequenties de overtreding van de regel heeft. Belangrijk is wel dat leerlingen die de grens overschrijden zich daarvan bewust worden gemaakt. Het is immers de taak van de volwassene de speelruimte aan te geven. Toch kan het voorkomen dat zich situaties voordoen die niet gewenst of zelfs ernstig grensoverschrijdend zijn. Het mag duidelijk zijn dat het hier om uitzonderlijke situaties gaat. Hoe wij daarmee omgaan, leest u in het protocol grensoverschrijdend gedrag dat op onze website te vinden is. Hebt u hier vragen over? U kunt altijd terecht bij de leerkracht van uw kind. Ook de directie heeft tijd voor u. Daarnaast heeft Kindcentrum Baggelhuizen een vertrouwenspersoon waar u met uw vragen en/of klachten naartoe kunt, te weten Joline Geertsema-Joling.

In het kader van de Wet Sociale veiligheid op scholen ligt de coördinatie van het beleid ten aanzien van veiligheid bij de directeur. Onze intern begeleider fungeert als aanspreekpunt in het kader van pesten.